Banner tiếng Việt
Vietnamese English
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

RDPR tập trung vào việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực sau:
  • Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư
  • Hạ tầng nông thôn
  • Tài chính vi mô
  • Chăm sóc sức khoẻ, giáo dục
  • Bảo vệ môi trường - quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Bảo tồn và phát triển văn hoá, tri thức bản địa.

 

Kết nối cộng đồng

Videos