Banner tiếng Việt
Vietnamese English
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh được gọi tắt là Quỹ Phát triển (RDPR). Quỹ Phát triển huyện Quảng Ninh được Uỷ Ban nhân dân huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình ra Quyết định thành lập số 182/QĐ-UB ngày 03/07/2003 và hoạt động theo Điều lệ Quỹ, theo Nghị định 177/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính.
 
Quỹ Phát triển huyện Quảng Ninh có chức năng huy động thu hút các nguồn viện trợ, tài trợ từ các tổ chức quốc tế và trong nước nhằm thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Đến nay Quỹ phát triển huyện Quảng Ninh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn và góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc thiểu số. Quỹ RDPR đã hợp tác và trực tiếp nhận được nhiều tỷ đồng tài trợ để thực hiện các chương trình dự án từ nhiều tổ chức quốc tế như tổ chức ICCO, DED, GIZ, SEF, OXFAM, đại sứ quán Australia,… Tại trong nước RDPR đã tham gia thành viên của nhiều mạng lưới các tổ chức nghiên cứu, xã hội như CIFPEN, VRN, …

Sự đóng góp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương của RDPR đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, năm 2012 Quỹ phát triển huyện Quảng Ninh đã nhận được bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình vì những thành tích trên. Cá nhân ông Phạm Mậu Tài- Giám đốc RDPR năm 2013 đã nhận bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về thành tích 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Nhằm thực hiện tốt mục tiêu hỗ trợ cho những cộng đồng thiệt thòi trong những thời gian tới, RDPR luôn luôn nâng cao năng lực và tiếp tục kêu gọi huy động sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Quỹ phấn đấu góp phần nâng cao không ngừng vào quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân và xoá đói giảm nghèo, với trọng tâm là cải thiện thu nhập, điều kiện chăm sóc sức khoẻ và giáo dục của người nghèo, nhất là đối với phụ nữ và bà con dân tộc thiểu số tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông qua nâng cao nhận thức, năng lực xác định và giải quyết các nhu cầu thiết yếu cho cộng đồng.

MỤC TIÊU
 
  1. Nâng cao năng lực cho người nghèo và các nhóm chịu thiệt thòi khác, đặc biệt là phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu của họ về an ninh lương thực, chăm sóc sức  khoẻ, vệ sinh môi trường và giáo dục.
     
  2. Nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo và các nhóm thiệt thòi khác tới những nguồn lực có sẵn như tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin, y tế và giáo dục.

 

Kết nối cộng đồng

Videos