Banner tiếng Việt
Vietnamese English
NHIỆM VỤ
  1. Huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn phục vụ cho các chương trình dự án.
  2. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác hoặc tài trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các chương trình, dự án
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ các nguyên tắc sau:
  1. Tự lực: Đảm bảo tất cả các dự án và hoạt động do Quỹ hỗ trợ tại cộng đồng đều nỗ lực hoạt động tự lực;
  2. Tham gia: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ của người dân, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong quá trình đưa ra và thực hiện các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ;
  3. Thiết thực: Đảm bảo tính thiết thực của các hoạt động, đáp ứng được những nhu cầu cấp bách, cũng như nhu cầu lâu dài của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là người nghèo, cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi;
  4. Hiệu quả: Đảm bảo đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất dựa trên nền tảng bền vững, đồng thời phát huy khả năng tự huy động vốn trong các dự án và chương trình của Quỹ;
  5. Bền vững: Đảm bảo tính bền vững của các hoạt động và các tổ chức cộng đồng do Quỹ tài trợ trong trường hợp có thể.

 

Kết nối cộng đồng

Videos