Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn Xây dựng và phát sóng phóng sự truyền hình

Đăng lúc: Thứ ba - 13/02/2024 15:59 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn Xây dựng và phát sóng phóng sự truyền hình

Tuyển tư vấn Xây dựng và phát sóng phóng sự truyền hình


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng và phát sóng phóng sự truyền hình về các câu chuyện thay đổi và bài học kinh nghiệm của dự án thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
 
 1. Thông tin chung
Thực hiện triển khai Sáng kiến dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” theo Quyết định số 2135/BTP-HTQT ngày 29 tháng 5 năm 2023 phê duyệt tài trợ dự án của Bộ Tư pháp.
Thực hiện Công văn số 1706/UBNDngày 24 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình chủ trương triển khai sáng kiến do Quỹ JIFF thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) tài trợ tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Thực hiện công văn số 1894/UBND-NCVX của UBND tỉnh Quảng Bình cho phép  tổ chức TẬP HUẤN, hội nghị quốc tế trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình”.
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024.
Dự án thực hiện nhằm thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Các hoạt động và kết quả đạt được của dự án:
# Hoạt động Kết quả đạt được
1 Tổ chức khảo sát đầu kỳ về hiểu biết và thực hiện dân chủ ở cơ sở -Tham vấn khoảng 300 người được khảo sát, tham vấn về hiểu biết và thực hiện dân chủ cơ sở tại 06 xã: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, hàm Ninh
-Một số phát hiện và đề xuất của khảo sát:
+ Nhận thức về Luật TH DCCS còn thấp và có sự chênh lệch giữa người Kinh và người dân tộc Vân Kiều, đặc biệt là nữ dân tộc Vân Kiều mức độ nhận thức về Luật rất thấp.
+ Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động chưa thực sự hiệu quả ở thôn/bản.
- Đề xuất: Cải thiện kỹ năng cho các cán bộ có trách nhiệm phụ trách tại cơ sở, hỗ trợ UBND các xã thực hiện có tính chất thí điểm làm mẫu về những nội dung công khai mới theo Luật TH DCCS, tổ chức thí điểm ở các xã dự án triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật TH DCCS.
- Cuộc khảo sát góp phần xây dựng kế hoạch triển khai dự án phù hợp về: Phương pháp thực hiện, thời gian, đối tượng tham gia dự án.
2 Tổ chức hội thảo khởi động giới thiệu dự án - Hội thảo khởi động dự án tại UBND huyện Quảng Ninh với 33 đại biểu tham gia gồm đại diện một số ban ngành cấp tỉnh, huyện và các xã dự án.
- Ký kết phối hợp triển khai dự án giữa BQL dự án với HND, HPN huyện và UBND 6 xã dự án. Bản kí kết làm cơ sở để BQL dự án phối hợp triển hai trên địa bàn các xã dự án và tại huyện Quảng Ninh.
3 Xây dựng tài liệu truyền thông và tư vấn pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo LTHDCCS -300 cuốn Tài liệu truyền thông và tư vấn pháp luật thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được xây dựng, hoàn thiện, in ấn và cấp phát tới cộng đồng và cán bộ cơ sở.
-Các tài liệu được thiết kế ngắn gọn, sơ đồ hóa nội dung luật, có hình ảnh minh hoạt dễ hấp dẫn người sử dụng, và sử dụng dễ dàng.
-Tài liệu được cấp phát cho cán bộ cơ sở sử dụng trong các buổi truyền thông pháp luật và phát cho người dân địa phương.
4 Tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật cho các tổ chức cộng đồng[1], cộng tác viên và cán bộ cơ sở. -Tổ chức thành công 02 khóa tập huấn truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật cho 57 người ở các tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở (HND, HPN và UBMTTQ xã, thành viên Ban TTND, Ban GSDTCĐ, với 42 % nữ tham gia.
-Cộng tác viên và cán bộ cơ sở được nâng cao năng lực về kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật cho cộng đồng. Đây là nhóm cán bộ nòng cốt triển khai các hoạt động dự án tại địa phương. 
5 Tổ chức các cuộc truyền thông phổ biến pháp luật cho người dân về thực hiện dân chủ cơ sở và bình đẳng giới -Có 18 cuộc truyền thông được thực hiện tại 6 xã dự án, do các tư vấn viên, cán bộ cơ sở thực hiện với 900 người dân tham gia.
-Trong đó gồm: 71,2 % nữ; 26,4% là người dân tộc Vân Kiều tham gia.
-Hoạt động này đã tạo cơ hội cho các cán bộ cơ sở, cộng tác viên áp dụng kiến thực học được để thực hiện truyền thông cho cộng đồng.
-Hoạt động này mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật bình đẳng giới.
6 Khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý -Thực hiện khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý tại 6 xã dự án.
-    Tập hợp 360 đơn người dân đăng ký tư vấn pháp luật tại 6 địa điểm.
-Các nhu cầu tư vấn chính như: Công khai, các hình thức công khai, nội dung nhân dân bàn và quyết định, các thủ tục hành chính, …trong luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
-Ngoài ra, người dân còn có nhu cầu hỏi về Luật môi trường, Luật đất đai.
7 Tổ chức tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý qua hình thức lưu động trực tiếp, qua internet, điện thoại cho cộng đồng
-    Có 18 cuộc tư vấn pháp luật trực tiếp về thực hiện dân chủ cơ sở tại 06 xã dự án.
- Có 364 người dân được tư vấn pháp luật. Trong đó: 75,5 % nữ, 24,5% nam, trong đó 20% người dân tộc Vân Kiều.
- Các nội dung về Luật thực hiện DCCS người dân quan tâm đó là: Những nội dung công khai; Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện...
 • 100% nhu cầu tư vấn pháp luật của người dân được giải quyết trực tiếp tại chỗ, chưa có trường hợp nào tiếp tục thực hiện tố tụng hoặc ngoài tố tụng.
8 Hội thảo góp ý kế hoạch triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và chính sách pháp luật liên quan Có 50 người tham gia hội thảo góp ý kế hoạch thực thi chính sách pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
01 bản kiến nghị hội thảo góp ý triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở được gửi đến  UBMTTQ tỉnh và nhận được phản hồi.
9 Cộng đồng đề xuất và triển khai các sáng kiến cộng đồng (SKCĐ) thực hành thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Có 12 sáng kiến nhỏ do cộng đồng đề xuất và triển khai thực hiện thực hành dân chủ ở cơ sở qua truyền thông, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở với khoảng 1022 người hưởng lợi từ các SKCĐ.
 • Có 12 sáng kiến nhỏ do cộng đồng đề xuất và triển khai thực hiện thực hành dân chủ ở cơ sở qua truyền thông, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở với khoảng 1022 người hưởng lợi từ các SKCĐ.
 • Truyền thông: 18 cuộc truyền thông mở rộng về nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với tổng khoảng 765 người tham gia, khoảng 75% phụ nữ, 16% là người dân tộc thiểu số tham gia.
 • XD Pano: 50 Pano về Luật thực hiện dân chủ cơ sở được treo tại các nhà văn hóa thôn/bản.
 • XD bảng công khai: lắp đặt 03 bảng niêm yết công khai thông tin tại hội trường thôn.
 • Xây dựng và kiến nghị ban hành Quy chế HĐ của Ban thanh tra nhân dân và Ban GSĐTCĐ
Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, Ban quản lý dự án RDPR cần tuyển một nhóm truyền thông thực hiện xây dựng phóng sự và phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Quảng Bình.
 1. Mục tiêu và kết quả thực hiện phóng sự:      
Mục tiêu: Nhằm tuyên truyền nhân rộng mô hình dự án về nâng cao nhận thức và thúc đẩy để thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho người dân và chính quyền địa phương.
Kết quả: Một phóng sự được xây dựng và phát sóng trên truyền hình tỉnh Quảng Bình trong thời gian từ 10-12 phút về kết quả hoạt động dự án, về các câu chuyện về sự thay đổi và các bài học kinh nghiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở tại vùng dự án.
3. Yêu cầu:  Kết quả của hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Hoàn thiện một phóng sự và phát sóng trên truyền hình tỉnh Quảng Bình, giới thiệu về nội dung dự án, hoạt động của dự án, các kết quả đạt được, ý nghĩa tác động và câu chuyện điển hình về nâng cao nhận thức và thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Nội dung phóng sự đảm bảo theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án.
 • Nội dung thân thiện, không có các hình ảnh và ngôn ngữ có định kiến giới.
 
        4. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
 • Xây dựng đề xuất đề cương nội dung kịch bản thực hiện phóng sự.
 • Thực hiện thu thập thông tin hình ảnh thực tế để xây dựng phóng sự tại các địa bàn thực hiện dự án, người hưởng lợi dự án, các đối tác thực hiện, chính quyền địa phương và một số cơ quan chức năng có liên quan.
 • Hoàn thiện phóng sự đạt yêu cầu để phát sóng trên Đài truyền hình.
 • Phát sóng trên đài truyền hình tỉnh Quảng Bình.
 • Bàn giao phóng sự hoàn thiện cho Ban Quản lý dự án.
5. Các đối tác liên quan:
     Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với BQLDA và cán bộ dự án trong quá trình thực. Có thể làm việc với đối tác, cộng tác viên dự án khi cần tham vấn ý kiến.
     6. Quy định về chi trả thù lao:
Gói hợp đồng sẽ được xây dựng dựa trên thỏa thuận giữa hai bên. Mỗi bên giữ 01 bản.
7. Kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn:
Khoảng thời gian thực hiện Hoạt động
13/3-15/3/2024 Nộp hồ sơ tư vấn
16/3/2024 Xét chọn tư vấn và hợp đồng tư vấn
17/3-22/3/2024 Xây dựng và hoàn thiện đề cương kịch bản phóng sự
25/3-29/3/2024 Thu thập thông tin xây dựng phóng sự
1/4-11/4/2024 Hoàn thiện phóng sự
12/4/2024 Phát sóng phóng sự truyền hình
15/4/2024 Bàn giao sản phẩm tư vấn và nghiệm thu hợp đồng
8. Hậu cần và các vấn đề khác:
 • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án trong việc thu thập thông tin liên quan trong cả thời gian thực hiện nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ được coi là hoàn thành khi bản phóng sự được phát sóng và file chính thức gửi Ban QLDA được thông qua.Tất cả sản phẩm truyền thông trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của Ban QLDA.
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com  và hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, Địa chỉ: Tổ Dân phố Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. SĐT: 091 2424 863. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 15/03/2023.
Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển nhiệm vụ.
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của nhóm thực hiện phóng sự.
- Đề xuất trước bản kế hoạch công việc tư vấn.
- Các sản phẩm tài liệu điển hình mà tư vấn đã thực hiện.
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
 
 

Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos