Banner tiếng Việt
Vietnamese English

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ DỰ ÁN “ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN CÔNG LÝ VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CÙNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI QUẢNG BÌNH”

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2019 10:13 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình”, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn để thực hiện đánh giá thu thập thông tin cơ bản đầu kỳ dự án theo điều khoản tham chiếu dưới đây:
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
Nhiệm vụ tư vấn: Đánh giá thu thập thông tin cơ bản đầu kỳ dự án về hiện trạng bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở.
Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án
Giám sát: Ban quản lý dự án
Vùng Dự án: 5 xã dự án gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy huyện Lệ Thủy.
 
 1. Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận công lý, giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình.
Hoạt động tư vấn nghiên cứu điều tra thông tin cơ bản ban đầu dự án là chuỗi hoạt động trọng điểm của Dự án sẽ triển khai thực hiện từ tháng 6/2019 - tháng 10/2020. Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án có nhu cầu tuyển 01 chuyên gia tư vấn để thực hiện đánh giá thu thập thông tin cơ bản đầu kỳ dự án về hiện trạng bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới.
Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với nhóm cán bộ phụ trách của dự án. Các quyết định liên quan đến lập kế hoạch, nội dung và quy trình thực hiện sẽ được đưa ra sau khi có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý dự án RDPR và chuyên gia tư vấn.
 1. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn:       
Mục tiêu chung của hoạt động đánh giá này là nhằm cung cấp thông tin cơ bản ban đầu cho dự án, một cách có phương pháp và khoa học, mô tả rõ ràng và bằng chứng cụ thể về hiện trạng bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới đối với nhóm đối tượng tác động của dự án gồm phụ nữ/nam giới dân tộc thiểu số và trẻ em gái.
Kết quả của hoạt động đánh giá này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Xác định được hiện trạng về bình đẳng giới, các vấn đề bất cập và mức độ về bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cũng như nguyên nhân của các vấn đề (ví dụ: về nhận thức, tiếp cận của cộng đồng đối với Luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình; khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý, năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ pháp luật cho cộng đồng, đối tượng phụ nữ dân tộc và trẻ em gái bị ảnh hưởng như thế nào).
 • Đề xuất các giải pháp và kế hoạch để triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu và kết quả của dự án.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương nghiên cứu cụ thể và đề cương báo cáo cho dự án để được thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyến nghiên cứu, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Chuẩn bị các công cụ phục vụ nghiên cứu như phiếu điều tra, bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận nghiên cứu và cần lưu ý đến yếu tố giới và dân tộc.
  • Thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn chính cho hoạt động nghiên cứu điều tra tại hiện trường và tiến hành theo phương pháp có sự tham gia.
  • Tư vấn tập huấn cho điều tra viên địa phương về thu thập thông tin định tính và định lượng để tham gia hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này ở hiện trường.
  • Phối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có.
  • Dự thảo báo cáo về các kết quả chính của đợt khảo sát sẽ được gửi tới Ban quản lý dự án để nhận được ý kiến đóng góp. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
  • Trình bày các kết quả chính của đợt khảo sát trước các đối tác liên quan của dự án tại hội thảo khởi động dự án nhằm thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Đề cương nghiên cứu, công cụ nghiên cứu và đề cương báo cáo.
 2. Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn thu thập thông tin.
 3. Các bộ số liệu định tính và định lượng đã thu thập.
 4. Báo cáo nghiên cứu theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở các cấp, chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Tổng số ngày tư vấn:
Tổng số ngày công tư vấn là 10 ngày, bao gồm có 7 ngày làm việc tại hiện trường và 3 ngày chuẩn bị tài liệu và viết báo cáo.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ ngày 15-25 tháng 7 năm 2019.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng RDPR, Sở tư pháp, tại 2 huyện và xã Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) của tỉnh Quảng Bình.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với một chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn và bình đẳng giới và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, bình đẳng giới.
 2. Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại các xã dự án huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và cách tiếp cận cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 3. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và sử dụng các phương pháp thống kê.
 4. Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và đưa ra khuyến nghị.
 5. Có kiến thức về các dự án phát triển cộng đồng, bình đẳng giới.
 6. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và công cụ nghiên cứu phát triển.
 7. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
 8. Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
 1.  Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 02/7/2019.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng anh hoặc tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.

Tác giả bài viết: BBT RDPR

Những tin mới hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos