Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn khảo sát đầu kỳ

Đăng lúc: Thứ tư - 12/07/2023 16:21 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn khảo sát đầu kỳ

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn khảo sát đầu kỳ

Qũy Phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh thông báo tuyển chuyên gia tư vấn pháp luật
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng mức độ hiểu biết và tiếp cận về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân, tổ chức và chính quyền địa phương trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Đồng thời đề xuất giải pháp thực thi hiệu quả luật dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ dự án.
 
 1. Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Thực hiện góp ý đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện Luật THDCCS tại tỉnh Quảng Bình. Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động tư vấn nghiên cứu khảo sát đầu kỳ dự án thuộc khuôn khổ hoạt động dự án nhằm cung cấp các thông tin thực trạng đầu kỳ dự án về thực hiện dân chủ ở cơ sở và đưa ra các kiến nghị cho dự án xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả.
Do vậy, Ban quản lý dự án có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khảo sát đầu kỳ cho dự án này. Các chuyên gia tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với nhóm cán bộ phụ trách của dự án. Các quyết định liên quan đến lập kế hoạch, nội dung và quy trình thực hiện sẽ được đưa ra sau khi có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý dự án RDPR và chuyên gia tư vấn.
 1. Mục tiêu nghiên cứu khảo sát đầu kỳ:       
Mục tiêu của nghiên cứu khảo sát đầu kỳ dự án nhằm đánh giá được thực trạng mức độ hiểu biết và tiếp cận về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân, tổ chức và chính quyền địa phương thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Xác định được những khó khăn hạn chế và những vấn đề tồn tại trong thực thi pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Xác định được những yếu tố tác động và giải pháp phù hợp điều kiện thời gian, địa bàn, đối tượng để thúc đẩy thực thi pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Qua đó đề xuất các kiến nghị cho dự án trong lập kế hoạch và triển khai hoạt động dự án đạt được mục tiêu và hiệu quả.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương nghiên cứu cụ thể và đề cương báo cáo cho dự án để được thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyến nghiên cứu, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Chuẩn bị các công cụ phục vụ nghiên cứu như phiếu điều tra, bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận nghiên cứu và cần lưu ý đến yếu tố giới và dân tộc.
  • Thực hiện vai trò tư vấn chính cho hoạt động triển khai nghiên cứu điều tra tại hiện trường và tiến hành theo phương pháp có sự tham gia.
  • Tư vấn tập huấn cho điều tra viên địa phương về thu thập thông tin định tính và định lượng để tham gia hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này ở hiện trường.
  • Phối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có.
  • Xử lý số liệu điều tra và dự thảo báo cáo về các kết quả của đợt khảo sát sẽ được gửi tới Ban quản lý dự án để nhận được ý kiến đóng góp. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
  • Trình bày các kết quả chính của đợt khảo sát trước các đối tác liên quan của dự án tại hội thảo khởi động dự án nhằm thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Đề cương nghiên cứu, công cụ nghiên cứu và đề cương báo cáo.
 2. Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn thu thập thông tin.
 3. Các bộ số liệu định tính và định lượng đã thu thập và xử lý.
 4. Báo cáo nghiên cứu theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở các cấp, chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Tổng số ngày tư vấn:
Tổng số ngày công tư vấn tối đa 15 ngày, không quá 7 ngày làm việc tại hiện trường và 8 ngày chuẩn bị tài liệu, xử lý số liệu và viết báo cáo.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ 23/7-10/8/2023.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng RDPR, một số cơ quan ở tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh và các dự án: xã Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Nghiên cứu khảo sát đầu kỳ được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xã hội học, luật học và bình đẳng giới và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng thạc sỹ trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, xã hội học, bình đẳng giới.
 2. Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại các xã dự án huyện Quảng Ninh.
 3. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và sử dụng các phương pháp thống kê, định tính, định lượng.
 4. Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và đưa ra khuyến nghị.
 5. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và xây dựng công cụ nghiên cứu phát triển.
 6. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
12/7-20/7/2023 Thông báo tuyển tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
20-21/7/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
23-25/7/2023 Hoàn thành kế hoạch, công cụ nghiên cứu khảo sát
26/7-3/8/2023 Thu thập số liệu, khảo sát tại thực địa
04-10/8/2023 Xử lý số liệu, viết báo cáo, góp ý và hoàn thiện báo cáo
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/7/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos